Zaak nummer : 2000/AR/1340/ DE BAERE F/MI-WA

 

Proces Verbaal van persoonlijke verschijning van partijen in raadkamer dd. 4 september 2001.

Hof van Beroep te Gent

 

 

De heer De Cuyper Johan verklaart:

 

Op uw vraag of er tussen 25 augustus 1999 (datum van het Miplanrapport) en de vergadering van de raad van bestuur op 3 juli 2001 expliciet op de dagorde is vermeld geworden en besproken of er al dan niet filters zouden geplaatst worden is mijn antwoord dat dat niet het geval is.  Ik voeg eraan toe dat eenmaal per maand een raad van bestuur wordt gehouden.

 

De beslissing om de verbrandingsactiviteiten definitief en onomkeerbaar te staken op 31 december 2004 werd genomen, rekening houdende met financieel economische motieven, dat wil zeggen een afweging tussen enerzijds de investeringskosten die gepaard gaan met de installatie vande filters en anderzijds de einddatum van de exploitatievergunning(april 2008).

 

Tevens waren er maatschappelijke politieke argumenten, in de eerste plaats de onmogelijkheid om op dezelfde plaats een nieuwe installatie op te richten en de politieke beslissing die werd genomen door de stad Sint-Niklaas, hoofdaandeelhouder, om de verbrandingsactiviteiten binnen de lopende legislatuur stop te zetten.

 

Op de vergadering die op 26 juni 2001 werd gehouden met de vennoten (de burgemeesters), van de betrokken gemeenten die aandeelhouder zijn is er beslist om het reconversieplan goed te keuren.

 

Van die informele vergadering bestaan notulen die op eerste verzoek zullen neergelegd worden.

 

Het document MIWA 2003 dat zich bevind onder de nieuwe stukken van onze raadsman en dateert van 5 juli 2001 is het reconversieplan van de directie waarnaar wordt verwezen in de notulen van de raad van bestuurvan 3 juli 2001.

 

Op uw verzoek zal via mijn raadsman u worden bezorgd:

  1. financieel verslag van 14 december 2000.

  2. de notulen van de informele vergadering van de vennoten van 26 juni2001.

 

 

De heer Verlaeckt Rudy verklaart:

 

Het BBT rapport van 2 juli 2000 is in de raad van bestuur besproken en goedgekeurd.

Tussen dat BBT rapport van juli 2000 en de vergadering van de raad vanbestuur van 3 juli 2001 is het al dan niet plaatsen van de filters nooit formeel op de dagorde gekomen.

Dat sluit niet uit dat er op informele wijze overleg werd gepleegd met het dagelijks bestuur en met de beleidsmensen.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be