Advies inzake procedure alarmkanonnen

 

Mij wordt de vraag gesteld of met een redelijke kans op succes een procedure kan worden ingeleid met als doel de bewuste kanonnen het zwijgen op te leggen, desgevallend met een daaraan verbonden schadevergoeding.

 

Zoals ook reeds aangehaald in het kader van de verzoekschriftprocedure in het Vlaams Parlement bestaat de mogelijkheid om terzake een procedure in te leiden voor de Vrederechter van het kanton waar de kwestige exploitatie gevoerd wordt.

 

Dit schetst meteen de beperking van de procedure.   Het betreft een individuele procedure lastens een welbepaalde exploitant.    De maatregel door klager A tegen tuinbouwer X zal bij goed gevolg leiden tot een verbod lastens tuinbouwer X.     Uiteraard zijn ook de overige omwonenden gebaat bij een dergelijk verbod.   Uiteraard zal een dergelijk vonnis ook precedentwerking hebben tegen andere landbouwers, doch in principe bestaat de mogelijkheid dat tegen elke fruitkweker afzonderlijk moet worden geprocedeerd.

 

Het spreekt voor zich dat om economische redenen best wordt geopteerd voor een zgn. proefproces; in de mate dat de overige kwekers zich nadien niet zouden schikken naar een vonnis uitgesproken lastens hun collega kan zonder veel extra kosten een nieuwe procedure worden gevoerd waarbij uiteraard, in vergelijkbare omstandigheden, een vergelijkbare uitspraak zal worden bekomen.

 

Naar de grond van de zaak zal de vordering gesteund zijn op het leerstuk van de zgn. burenhinder, gebaseerd op art. 544 B.W. & art. 11 Grondwet.

 

Er zal moeten worden aangetoond dat het gebruik van de alarmkanonnen een bovenmatige hinder inhoudt voor de omwonenden, welke hinder leidt tot de verbreking van het evenwicht tussen ‘de erven’ van verzoekers en geďntimeerde (schending art. 544 B.W.).   Hoewel voor de toepassing van de burenhinderleer geenszins vereist wordt dat de hinder kan worden vermeden, is het duidelijk dat het feit dat diverse valabele alternatieven aanwezig zijn een belangrijk element zal zijn.

 

Enige voorwaarde voor het welslagen van de procedure is dat wordt aangetoond dat er hinder is en dat deze hinder bovenmatig is.   Het zal er op aankomen terzake een zo zwaar mogelijk dossier samen te stellen, met inbegrip van medische attesten waarin de ingrijpende gevolgen op de menselijke gezondheid van deze permanente overlast worden bevestigd.  

 

De rechtspraak is terzake zeer verscheiden.   Recent werden op die grond de dagelijkse beiaardconcerten te Tielt (?) verboden.  Ik heb in een eerste zoekactie geen precedenten teruggevonden ivm schrikkanonnen, doch vermoedelijk moeten er wel precedenten zijn. 

 

De rechtspraak houdt in bepaalde mate rekening met de planologische ligging van de erven; wat niet betekent dat bijvoorbeeld in landbouwgebied alles is toegelaten.     De Vrederechter te Beveren verbood op basis van art. 544 B.W. zelfs de verderzetting van een in agrarisch gebied gelegen varkenshouderij, gelegen op korte afstand van een woonkern (ook in agrarisch gebied…) wegens geluidsoverlast (!) van de varkens.

 

In de mate dat in rechte wordt geoordeeld dat door de litigieuze exploitatie het evenwicht aangetast wordt, heeft de rechterlijke macht de mogelijkheid om, bij wijze van compensatie, de stopzetting van de activiteit te bevelen [Stijns, S. en Vuye, H., Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V., Zakenrecht, Boek IV., Burenhinder, E.Story-Scientia, 2000, pag. 526 e.v., nr. 288].    De Vrederechter kan tevens een compenserende (schade)vergoeding bevelen.

 

Het moet dus zeker mogelijk zijn om een dergelijke procedure met succes af te ronden.  

  

tekst ons ter beschikking gesteld door : 

 

HANS VAN DOOREN          

ADVOCAAT

Gegradueerde fiscaliteit

STATIONSSTRAAT nr. 50                           

9220 HAMME                                                  

 

Tel : 052/47.99.49                         

Bij afwezigheid : 052/21.25.87                                                                                                   

Fax : 052/47.16.41

E-Mail : hans.vandooren@pi.be                

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be