Nieuwkerken, 24 juni 2000

 

De nieuwe politieverordening van de gemeente Sint-Niklaas inzake de strijd tegen het lawaai (alarmkanonnen/schrikkanonnen) is onwettig.

 
De vrijdag 23 juni 2000 in de Sint-Niklase gemeenteraad goedgekeurde politieverordening, inzake de strijd tegen het lawaai, is onwettig. 
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid stelt vast dat in deze politieverordening het gebruik van schrikkanonnen nog steeds wordt toegestaan.  Voor het afschrikken van vogels in de landbouw en de fruitteelt bestaan er tal van milieuvriendelijke alternatieven (vb. elektronische toestellen die het geluid van roofvogels nabootsen).
 
De schrikkanonnen kunnen nefaste effecten hebben op de gezondheid van omwonenden. 
-         kinderen kunnen overdag nauwelijks (of niet) slapen 
-         mensen die 's nachts moeten werken kunnen overdag niet slapen
-         mensen kunnen bij mooi weer niet buiten zitten omwille van het lawaai.  Ze moeten heel de zomer binnen blijven zitten.  Rustig buiten zitten hoort hier niet meer bij
-         mensen worden nerveus, worden geïrriteerd, krijgen hoofdpijn en hebben last van slapeloosheid
-         Over 't algemeen veroorzaken deze knallen bij mensen een verhoogde stresstoestand, worden de mensen zenuwachtig en nerveus, zelf agressiever, krijgen spijsverteringsmoeilijkheden en gaat dikwijls gepaard met hoofdpijn.  Ook klagen de mensen van slapeloosheid.  Ze vinden deze geluiden zeer irriterend.  Iedere vorm van rust is weg, tot in huis toe! 
-         Studeren in zo'n situatie is zo goed als uitgesloten.  Kinderen moeten andere studielocaties opzoeken
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vindt dan ook dat het gebruik van schrikkanonnen zonder meer moet worden verboden.  Temeer daar voor heel wat vogelsoorten het gebruik van het alarmkanon overbodig is : zo eten duiven geen peren en zijn kraaien, mussen en merels graaneters.  Roofvogels, die de natuurlijke vijanden zijn van vogels die aan het fruit pikken, worden mee verjaagd.  Bovendien is het positief effect van een alarmkanon op de fruitteelt helemaal niet bewezen.  Vogels hebben immers een primitief zenuwstelsel en gewennen vlug aan deze alarmkanonnen.
 
Sint-Niklaas is de enige gemeente van het Waasland waar het gebruik van schrikkanonnen zo goed als ongelimiteerd toegestaan blijft.  In de grensgebieden plaatst men dan ook de schrikkanonnen op Sint-Niklaas grondgebied.  Deze omwonenden worden dan ook dubbel getroffen.
 
De gezondheidsinspectie heeft over deze problematiek op 2 mei 2000 een brief geschreven aan de burgemeester (zie bijlage).  We moeten echter vaststellen dat het advies inzake de maximum geluidsoverlast van 45 db (A) overdag niet in de politieverordening inzake de strijd tegen het lawaai werd opgenomen.  Ook het advies van de gezondheidsinspectie om, in overleg met de betrokken sector, op zoek te gaan naar andere, niet-hinderlijke alternatieven voor het verjagen van vogels bij fruittelers, wordt door het stadsbestuur genegeerd.  Reeds in september 1999 heeft de Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas het stadsbestuur en de milieudienst gevraagd de landbouwers en fruittelers te informeren over het bestaan van deze alternatieven. 
 
Deze politieverordening is duidelijk in strijd met art. 23 van de grondwet.  Dit artikel waarborgt het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.  De politieverordening houdt onvoldoende rekening met het advies van de gezondheidsinspecteur.  In de politieverordening wordt het voorzorgsprincipe niet toegepast.  In eerdere arresten van de Raad van State werd reeds het voorzorgsprincipe opgelegd.  Dit principe zorgt er voor dat de wetten of verordeningen zodanig moeten opgesteld worden dat iedere milieuhinder, waarvan de onschadelijkheid nog niet duidelijk werd bewezen, moet verboden worden.  Met andere woorden : iedere wet of verordening moet zodanig opgesteld zijn dat ze iedere mogelijke aantasting van de gezondheid uitsluit. 
 
Ook is het gebruik van schrikkanonnen in deze politieverordening in strijd met art. 1 van deze verordening zelf.  Hierin staat uitdrukkelijk : “het nodeloos veroorzaken van storend lawaai, bij dag of nacht, is verboden”.  Door het bestaan van andere milieuvriendelijker vogelafschrikmiddelen is het gebruik van de schrikkanonnen op zich nodeloos geworden.

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be