Voorstel van resolutie (Malcorps, Lachaert, Bex en Maes)

 

Over de promotie van alternatieven voor vogelschrikkanonnen

 

Het Vlaams Parlement werd gevat door verschillende verzoekschriften waarin burgers met aandrang vragen om de geluidsoverlast veroorzaakt door alarmkanonnen in de landbouw aan te pakken,

 

Het Vlaams Parlement stelt vast dat de omzendbrief die naar de locale besturen gestuurd werd op basis van de behandeling van vroegere verzoekschriften rond hetzelfde thema in het parlement, door de gemeenten tot nog toe onvoldoende opgevolgd wordt,

 

Daarom vraagt het Vlaams parlement aan de Vlaamse Regering om : 

  • De gemeenten via een verordenende omzendbrief op te leggen om een politiereglement op te stellen om het gebruik van vogelschrikkanonnen op hun grondgebied te verbieden en alternatieven te promoten of  als dat echt niet mogelijk is, het gebruik van de kanonnen strikt te reglementeren met ten minste :

  1. duidelijke afstandsregels (min. 200 meter t.o.v. woningen), 

  2. een verbod op het gebruik van kanonnen tussen 22u. en 7u. 

  3. de toepassing van de algemene geluidsnormen voorzien in bijlage 2.21 van Vlarem II 

  • De gemeenten aan te moedigen om stimuli uit te werken voor alternatieven voor schrikkanonnen, als daar zijn de heliumballon, de ‘scarey man’  en de imitatieroofvogel (cf. de bevindingen van ‘veldtesten’ door het Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu te West-Vlaanderen en in afwachting van de resultaten van een nog omvattender studie van de ALT)

  • als Vlaams gewest op zijn beurt een financiële impuls te voorzien voor alternatieve vogelschriktechnieken, via het VLIF,

  • samen met de gemeenten werk te maken van een sensibiliseringscampagne, bv. onder het motto ‘Ruil een kanon voor een ballon’…

Toelichting

 

Gezien de herhaalde klachten over de geluidsoverlast veroorzaakt door schrikkanonnen, is het wenselijk dat het parlement zelf een signaal geeft en de regering vraagt duidelijker grenzen te stellen aan de hinder. De tekst blijft er van uitgaan dat het om een gemeentelijke bevoegdheid gaat. Maar de gemeenten worden wel verplicht een politiereglement op te stellen, dat aan een aantal minimum vereisten voldoet. Deze minimum vereisten zijn overgenomen van een advies van de Gezondheidsinspectie.

 

 Johan Malcorps             Patrick Lachaert             Jos Bex      Jacky Maes

 

 december 2003

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be