BROCHURE TEGEMOETKOMINGEN van VVMKG

 

Er werd getracht alles eens op een rijtje te zetten en een overzicht te geven van de diverse vrijstellingen, 

die natuurlijk niet allemaal van toepassing zijn op mensen van kleine gestalte.  


Vvoor een recent overzicht zie :

"DE MAATREGELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VOGELVLUCHT"  :
http://www.handicap.fgov.be/docs/voordelen_vogelvlucht_handicap_nl.pdf

 

1. Het onderscheid tussen invaliden en gehandicapten

De soorten tegemoetkomingen vanaf 21 jaar.

3. Bijkomende kinderbijslag.

4. Diverse tussenkomsten : RIZIV (verhoogde tegemoetkoming) en Vlaams Fonds.

5. Nuttige adressen.

6 Diverse vrijstellingen.

1. HET ONDERSCHEID TUSSEN INVALIDEN EN GEHANDICAPTEN

 

1.1 Invaliden

 

Invaliden zijn langdurige zieken. Deze personen komen terecht in

de mutualiteit, hun inkomsten zijn begrensd en worden systematisch

afgebouwd. Invalide zijn is wederomkeerbaar. De medische advi-

seur kan u verplichten het werk terug te hervatten. Wanneer men

hervalt wordt het inkomen berekend a ratio van het vorig inkomen.

 

1.2 Gehandicapten

 

Een handicap is het blijvend geheel of gedeeltelijk niet meer

functioneren van de geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke

vermogens.

 

Een handicap is definitief, zowel op mentaal als op lichamelijk

vlak, zintuiglijk (blinden) of spraak (doven).

Men kan ook meervoudig gehandicapt zijn en dan is er slechts 1

handicap die telt, nl. deze met het hoogste percentage.

 

Er zijn verschillende soorten handicaps.

Men dient een groot onderscheid te maken :

 

a) vanaf de geboorte : men groeit met de handicap mee, men zal

zich gemakkelijker aanpassen

 

b) op latere leeftijd : men wordt er plots mee geconfronteerd.

Men heeft reeds een leven uitgebouwd en wordt dan uit de maat-

schappij weggenomen.  Dikwijls dient men ook zijn beroepsactivi-

teiten en vrijetijdsbesteding stop te zetten.

 

Daarenboven kunnen zich ook problemen naar de relatie toe voor-

doen, alsook met familieleden. Er is een soort drempelvrees, men

weet niet hoe deze personen te benaderen. Het ergste wat dan kan

gebeuren is dat men u links laat liggen. Gehandicapten zijn men-

sen als iedereen. Hij kan gewoon zijn plaats in de maatschappij

innemen. Men kan zijn handicap niet aanvaarden, maar er we1 mee

leren leven. Er zijn ook pessimisten en alles moet rond hen

draaien. Men moet zijn plaats proberen te behouden in de maat-

schappij en daarvoor heeft men de medewerking nodig van andere

mensen, familieleden enz,

In de volgende hoofdstukken komen de tegemoetkomingen aan bod

waarop men als gehandicapte beroep kan doen.

Het is immers zo dat, hoewel wij ons als volwaardig lid

van de maatschappij beschouwen, de deelname aan het maatschappe-

lijk leven inspanningen kost.  Er bestaan tegemoetkomingen en

tussenkomsten die ons op financieel vlak verlichting kunnen bren-

gen bv. de integratietegemoetkoming, tussenkomst in het aangepast

bouwen of verbouwen, tussenkomst in de aanpassing van een wagen.

2. DE INTEGRATIE- EN INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING.

 

2 1 Algemeen.

Iemand die vermoed met een handicap te doen te hebben kan best

zijn arts raadplegen.

Men dient zo vlug mogelijk de handicap officieel te laten vast-

stellen. Door de erkenning van de handicap kan met ook facili-

teiten bekomen bv. vermindering van belasting op inkomens, de

vrijstelling van BTW bij de aankoop van een auto, van verkeers-

belasting en inschrijvingstaks, van kijk- en Luistergeld, het

sociale tarief voor telefoon, gas en elektriciteit, de parkeer-

kaart, de nationale reductiekaart voor het gemeenschappelijk

vervoer .

Men gaat naar het plaatselijk stad- of gemeentehuis en vraagt een

formulier tot erkenning van gehandicapten. Dit formulier bestaat

uit 2 luiken, de inkomensvervangende en de integratievergoeding.

De aanvraag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming geldt

meteen als aanvraag voor de integratietegemoetkoming. Nochtans kan

deze laatste ook afzonderlijk aangevraagd worden.

 

2.2 De inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming berust op een medisch en een administratief

dossier.

Zij wordt toegekend aan de persoon ouder dan 21 jaar maar jonger

dan 65 jaar die wegens zijn handicap, niet in staat is meer dan

een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door

uitoefening van zijn beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan

verdien verdienen.

 

- administratief dossier :

Men houdt rekening met de familiale situatie (alleenstaande,

samenwonende a1 dan niet met personen ten laste) en met het

inkomen. Onder inkomen verstaat men het belastbaar inkomen van 2

jaar voor de aanvraag van de gehandicapte en desgevallend dat van

de echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie men samenwoont.

Het inkomen van de ouders of kinderen speelt geen rol.

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag

van het nettobelastbaar inkomen van de gehandicapte en van zijn

echtgenoot of de persoon met wij hij samenwoont.

Ingeval de gehandicapte 66n of beide tegemoetkomingen geniet zijn

volgende bedragen van het inkomen vrijgesteld : - gehandicapte met persoon ten laste (gehuwd of samenwonend met

minstens 1 kind ten laste) : BF. 12.500/jaar

- alleenstaande gehandicapte : BF. 10.000/jaar

- samenwonende gehandicapte : BF. 6.250/jaar

- pensioentrekkenden : BF. 44.000/jaar

Op de inkomsten van de partner wordt er nog eens een vrijstelling

toegepast van BF. 60.000.

Van het netto belastbaar inkomen worden dus deze vrijstellingen

afgehouden en bedrag dat men dan bekomt wordt afgetrokken van de

tegemoetkomingen.

 

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkomingen verschilt naargelang

de gezinssituatie (zie 2.4 Uitbetaling). De inkomensvervangende

vergoeding is minstens gelijk aan het bestaansminimum.

- medisch dossier :

Een medisch onderzoek wordt verricht door een geneesheer van de

Medische Dienst van Sociale Voorzorg of door een erkende genees-

heer.

Het spijtige is dat men afhangt van de goodwill van de dokter

 

2.3 De integratietegemoetkoming

Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte persoon

ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 6 5 jaar die tengevolge van de

vermindering van zijn zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om

zich in het maatschappelijk leven in te passen.

Tijdens het medisch onderzoek krijgt men quoteringen van 0, 1, 2

of 3 punten per vraag. Er zijn 6 vragen die rekening houden met

volgende factoren : - verplaatsing

- mogelijkheid - mogelijkheid

zich te kleden

- mogelijkheid

te verrichten

- mogelijkheid

om voedsel te nuttigen en te bereiden

om voor zijn persoonlijke hygiŽne in te staan en

om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk

om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van

gevaar en gevaar te kunnen vermijden

- mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact

Men dient een minimum totaal van 7 punten te hebben om aanspraak

te maken op deze tegemoetkoming.

Voor de integratietegemoetkoming bestaan 4 categorieŽn a1

naargelang het aantal punten.

groter het bedrag van de tegemoetkoming.

Hoe hoger het aantal punten hoe

Indien men enkel de integratietegemoetkoming aanvraagt omdat men

beroepsinkomsten heeft kan BF. 300.000 inkomsten uit werkelijk

gepresteerde arbeid vrijgesteld worden.

 

2 . 4 Beslissing.

De beslissing wordt genomen door het Ministerie van Sociale

Voorzorg, Dienst Tegemoetkomingen aan Gehandicapten die aan de

aanvrager de beslissing betekent. Indien men niet akkoord gaat

met de beslissing kan men in beroep gaan.

gemaakt worden bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk

arrondissement waar de woonplaats van de betrokkene onder valt,

binnen een termijn van 30 dagen na betekening van de beslissing.

De zaak moet aanhangig

 

2 . 5 Uitbetaling.

De tegemoetkomingen worden maandelijks door het Ministerie van

FinanciŽn uitbetaald op de 25ste van de maand of de laatste werk-

dag van de maand per assignatie of door storting op een financi8le

rekening .

Het jaarlijks bedrag van de inkomensvervangende vergoeding bedroeg in januari 2002 :  

 

  EUR BEF
- met personen ten laste 9.159,42 369.490
- alleenstaande 6.869,49 277.115
- samenwonende 4.580,07 184.760

Het jaarlijks bedrag van de integratietegemoetkoming bedroeg in januari 2002 :  

 

  EUR BEF
- categorie I 905,77 36.539
- categorie II 3.086,52 124.510
- categorie III 4.931,88 198.952
- categorie IV 7.185,13 289.847

3 . DE BIJKOMENDE KINDERBIJSLAG.

 

Achondroplasie wordt op dit ogenblik erkent als aandoening die in 

aanmerking komt voor verhoogd kindergeld..

 

3.1 Hoe de bijkomende kinderbijslag aanvragen.

 

De bijkomende kinderbijslag kan reeds vanaf de geboorte bekomen

worden. Het is een variabel bedrag, afhankelijk van de graad van

de zelfredzaamheid, dat toegevoegd wordt aan de gewone kinderbij-

slag. Om in aanmerking te komen moet het kind jonger zijn dan 21

jaar en een invaliditeitspercentage hebben van minstens 66 %.

 

De vaststelling gebeurt aan de hand van de OfficiŽle Belgische Schaal

der invaliditeiten en/of aan de hand van de lijst der

aandoeningen.

Indien het kind een ongeschiktheid heeft van 66 % ontvangt men het

basisbedrag dat verhoogt naargelang de graad van zelfredzaamheid.

Om deze graad te meten houdt men rekening met 6 factoren (zie

verder) en gaat men de drie factoren die de hoogste punten hebben

bekomen optellen.

 

De ongeschiktheid van 66 % is hier van belang, de graad van zelf-

redzaamheid verhoogt enkel het bedrag.

 

Om de aanvraag met de nodige medische attesten te staven laat men

een verslag opstellen door een geneesheer, eventueel door een

professor van de Dienst Genetica aan een Universitair Zieken-

huis (Antwerpen, Leuven of Gent).

 

Men kan ook een verslag laten opstellen bij een Centrum voor

Ontwikkelingsstoornis, Deze centra doen een totaalonderzoek naar

de handicap en geven advies naar mogelijke verbeteringen of

behandelingen toe. Dit verslag is evenwel niet bindend.

 

U dient uw aanvraag in via Kind & Gezin, de mutualiteit of Kas van

Kinderbijslag van de werkgever.

 

Het onderzoek van de adviserend geneesheer berust op volgende

criteria :

a) onderzoek inzake de motoriek, het gezicht, het gehoor, het

psychische vlak en chronische ziekten.

b) evaluatie van de graad van zelfredzaamheid aan de hand van

volgende factoren : gedrag, communicatie, lichaamsverzorging,

verplaatsingen, lichaamsbeheersing en handigheid, aanpassing aan

de omgeving.

 

3.2 Beslissing.

 

Indien men niet akkoord gaat met de beslissing kan men beroep

aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondis-

sement waar de woonplaats van de betrokkene onder valt, binnen de

maand na betekening van de beslissing.

 

De bedragen die uitgekeerd worden  :

 

http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Amount/amountAllowance_0000.php

 

3.3 Adressen van de Centra voor Erfelijkheidsonderzoek.

 

Deze centra doen een totaalonderzoek naar de handicap en geven

advies over mogelijke begeleiding en behandeling.

Hun verslag is niet bindend in de aanvraag voor bijkomende kinderbijslag.

Zie medische begeleiding

 

 4. DIVERSE TUSSENKOMSTEN.

Wij hebben een herstructurering gekend.

In 1984 diende het Rijksfonds zijn werkzaamheden te staken in afwachting van het opstarten

van het Vlaams Fonds voor integratie van personen met een handicap dat tevens het Fonds '81 diende over te nemen.

Een gedeelte werd later in 1991 overgeheveld naar het RIZIV.

In 1984 diende het Rijks-

 

4.1 R I Z I V

 

Het Riziv is opgesplitst in 2 sectoren :

 

1. Uitkeringen - bij arbeidsongeschiktheid

 

2 . Geneeskundige verzorging

 

Verhoogde tegemoetkoming geneeskundige verzorging

Bij uw mutualiteit kun je, voor minder valide kinderen die genieten van een verhoogde kinderbijslag, 

een verhoogde tegemoetkoming bekomen. (vb. bij achondroplasie).  

Kinderen met een verhoogde kinderbijslag, kunnen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. 

Dat wil zeggen dat ze onder meer een kleiner persoonlijk aandeel betalen voor geneeskundige verzorging.

Je dient bij hiervoor bij je mutualiteit een afzonderlijk boekje (of inschrijving) aan te vragen voor het kind.  

 

functionele revalidatie

Iedereen die voor een revalidatiebehandeling in aanmerking wil

komen moet een aanvraag indienen bij de mutualiteit.

- revalidatiehulpmiddelen

- verplaatsingshulpmiddelen zonder hulpmotor

- verplaatsingshulpmiddelen met motor

- medicijnen en verschillende therapieen :

Informatie over de voorwaarden en de terugbetalingsfaciliteiten

kan men inwinnen bij zijn mutualiteit.

bv. kinesitherapie en logopedie

 

4 . 2 Vlaams Fonds

 

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij het Vlaams Fonds

zie : http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/11151-Home.html

 

 5. NUTTIGE ADRESSEN.

 

- voor de integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming :

Ministerie van Sociale Voorzorg

Dienst Tegemoetkomingen aan Gehandicapten

Zwarte Lievevrouwstraat 3c

1000 Brussel

tel. 02/507.87.99

 

- voor advies betreffende aanpassing van de wagen :

C . A . R . A .

Haachtsesteenweg 1405

1130 Brussel

tel. 02/244.15.11

http://www.bivv.be/?menu=cara&submenu=cara&detail=2&bivv=Rijgeschiktheid

- voor diverse tussenkomsten :

Vlaams Fonds - centrale zetel

Sterrekundelaan 28-31

1030 Brussel

tel. 02/225.84.11  

http://www.vlafo.be

(lijst van provinciale bureaus op aanvraag)

 

6 DIVERSE VRIJSTELLINGEN

6.1 Verminderinq op inkomstenbelasting.

 

6.1.1 Wie krijgt vermindering ?

- Kinderen getroffen door 66 % ongeschiktheid worden voor twee

kinderen ten laste aangerekend.

- De belastingplichtige met een ongeschiktheid van 66 % of 9

punten bij de zelfredzaamheidsschaal van de integratietegemoet-

koming evenals ieder persoon ten zijne laste, wordt een belasting-

vermindering verleend.

 

6.1.2 Hoe de vrijstelling aanvragen ?

Op de daarvoor bestemde plaats in de belastingsaangifte vermeldt

men welke personen in het gezin gehandicapt zijn. Een officieel

attest wordt bij de belastingsaangifte gevoegd.

(bv. attest van de Dienst Tegemoetkomingen-Ministerie van Sociale

Voorzorg, attest van de dienst die de bijkomende kinderbijslag

uitbetaalt).

 

6.2 Verminderinq inzake onroerende voorheffinq.

 

6.2.1 Wie komt in aanmerking ?

 

Het basisprincipe is een vermindering van 10 % per persoon ten

laste van de belastingplichtige.

Bijkomende verminderingen worden als volgt verleend aan personen

met een ongeschiktheid van minstens 66 % :

- de gehandicapte belastingplichtige geniet een vermindering van

10 %

- de gehandicapte persoon ten laste geldt voor twee personen ten

laste, de vermindering bedraagt hier dus 20 %.

 

6.2.2 Hoe de vrijstelling aanvragen ?

 

Het verzoek wordt samen met het attest van de handicap opgestuurd

naar de gewestelijke directie van de belastingen.

De onroerende voorheffing moet helemaal worden betaald. Het

vrijgestelde bedrag wordt achteraf terugbetaald.

Indien men eigenaar is stuurt men zelf de nodige papieren op.

Indien men huurder is moet de eigenaar het verzoek indienen en het

terugbetaalde bedrag aan de huurder afstaan,

 

6.3 Sociaal tarief voor elektriciteit en gas.

 

6.3.1 Wie komt in aanmerking ?

De abonnee, zijn samenwonende echtgenoot of bloedverwant moet

recht hebben op hetzij :

- een tegemoetkoming aan gehandicapten op basis van minstens 65 %

ongeschiktheid

- een inkomensvervangende tegemoetkoming

- een integratietegemoetkoming Categorie 11, I11 of IV

- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden Categorie 11, 111, IV

 

6.3.2 Hoe het sociaal tarief aanvragen ?

Men dient een aanvraag, voorzien van de nodige bewijzen, in bij de

plaatselijke elektriciteit- of gasmaatschappij.

Er zijn wel beperkingen qua inkomen en verbruik.

 

 

6.4 Tussenkomst i.v,m. telefoon.

 

6.4.1 Wie komt in aanmerking ?

Men kan een vermindering krijgen van de helft van de aansluitings-

kosten en een vermindering van het abonnementsgeld.

Volgende personen komen in aanmerking : - bejaarden vanaf 65 jaar

- personen met een ongeschiktheid van 66 %, ouder dan 18 jaar en

die alleenwonend of samenwonen met max. 2 personen of met bloed- of

aanverwanten.

Er zijn we1 beperkingen qua inkomen.

 

6.4.2 Hoe de tussenkomst aanvragen ?

De aanvraag wordt gericht aan Belgacom, waarbij men volgende

documenten moet voorleggen : - bewijs van 66 % ongeschiktheid

- een verklaring op eer i.v.m. de inkomsten

- het gemeentebestuur moet de gezinssamenstelling bevestigen

 

6.5 Provinciale tussenkomst bij aankoop, plaatsing en huur van

telefoon en alarmapparatuur.

 

6.5.1 Wie komt in aanmerking ?

Deze tussenkomst kan aangevraagd worden ook als men niet kan

genieten van het sociaal telefoontarief.

Volgende personen komen in aanmerking : - personen van minstens 18 jaar met een ongeschiktheid van 66 % of

30 % aan de onderste ledematen - rechthebbenden op een integratietegemoetkoming of op een

uitkering voor hulp van derden - bejaarden die minstens 70 jaar zijn - thuisverblijvende epileptici, ouder dan 18 jaar

- gehoorgestoorden ouder dan 18 jaar

Er zijn beperkingen qua inkomen : het netto-belastbaar gezins-

inkomen van 2 jaar terug mag niet hoger zijn dan BF. 460.000 +

10 % per persoon ten laste,

 

6.5.2 Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt bij de Gouverneur van de Provincie en wordt

vergezeld van de aankoopfactuur, rekeningen van de RTT, medisch

attest e.d., voor 31 januari van het jaar volgend op het jaar

waarin de transactie gebeurd is.

6.6 Verlaging van BTW tarief op de aankoop van een wagen/vrijstelling van verkeersbelasting

 

6.6.1 Wie komt in aanmerking ?

Men kan een vermindering bekomen tot 6 % BTW bij aankoop van een

voertuig indien dit uitsluitend als persoonlijk vervoermiddel

wordt gebruikt, hetzij door hemzelf hetzij door de persoon die

instaat voor zijn vervoer.

Nadat de vrijstelling van verkeersbelasting wordt toegekend wordt

ook de 6 % terugbetaald.

Onderhoud en herstellingen gebeuren dan ook aan 6 % BTW.

De wagen moet we1 tenminste 3 jaar in het bezit van de

gehandicapte blijven.

De verlaging geldt voor :

- 50 % blijvende ongeschiktheid aan de onderste ledematen

- oorlogsinvaliden met 50 % ongeschiktheid (komt echter niet in

aanmerking voor vrijstelling verkeersbelasting)

- oorlogsinvaliden met 60 % ongeschiktheid

- volledige blindheid

- volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen

 

6.6.2. Hoe de verlaging aanvragen bij aankoop van een wagen ?

Men gaat naar het BTW-kantoor van zijn gemeente met een officieel

attest van de handicap en de bestelbon van de wagen, dus na

aankoop maar vooraleer de wagen geleverd wordt,

Een kopie van het formulier dat door het BTW-kantoor wordt

verstrekt geeft men aan de verkoper die dan het voertuig aan

factureren met 6 % BTW.

 

6.6.3. Hoe de vrijstelling van verkeersbelasting aanvragen.

Dit wordt aangevraagd bij het Ministerie van Financien, dienst

Verkeersbelasting, waarbij men volgende documenten moet voorleggen

- kopie attest handicap - inschrijvingsbewijs van voertuig

- verklaring van gebruik van auto in aanwezigheid van de gehandi-

capte (indien deze niet zelf rijdt)

 

6.6.4 Hoe het verlaagd BTW-tarief voor onderdelen/herstellingen

aanvragen ?

Voor onderdelen en herstellingen geldt ook het tarief van 6 %.

Men moet daartoe bij elke aankoop of herstelling een attest

voorleggen dat afgeleverd wordt door het BTW-kantoor na aankoop

van de wagen en na vrijstelling van de verkeersbelasting bekomen

te hebben.

 

6.6.5 Hoe de teruggave van 6 % BTW na aankoop aanvragen ?

Dit wordt aangevraagd bij het BTW-kantoor van de gemeente, waarbij

men volgende documenten moet voorleggen : - factuur

- kopie van inschrijvingsboekje

- kopie van vrijstelling verkeersbelasting

NB : 1. Als uw kind bv 50 % ongeschiktheid heeft aan de onderste

ledematen kunt u dit ook allemaal aanvragen op voorwaarde dat het

kind steeds mee in de wagen zit.

2 . Voor tussenkomst in de aanpassing van de wagen kunt u

advies vragen aan CARA en een tussenkomst in de kosten van aan-

passing bij het Vlaams Fonds (zie hoofdstuk 4 . )

 

6.7 Parkeerkaart.

 

6.7.1. Wie komt in aanmerking ?

De kaart geeft recht op parkeren op plaatsen voorbehouden aan

gehandicapten, onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd

beperkt is, vrijstelling van gebruik van parkeermeters in

gemeenten die dit toestaan.

De parkeerkaart wordt verleend aan :

- personen met 50 % ongeschiktheid aan de onderste ledematen - personen met 80 % ongeschiktheid

- personen met in integratietegemoetkoming cat. 3 - personen met een volledige verlamming of amputatie van bovenste

ledematen

 

6.7.2 Hoe de parkeerkaart aanvragen ?

De parkeerkaart wordt aangevraagd bij het Ministerie van Sociale

Voorzorg, Zwarte Lievevrouwstraat 3c te 100 Brussel, waarbij men

een medisch attest moet voorleggen.

 

6.8 Veiligheidsgordel.

De vrijstelling voor het dragen van een veiligheidsgordel kan

aangevraagd worden door personen kleiner dan lm50 en wordt

aangevraagd bij het Ministerie van Verkeerswezen, dienst Bestuur

van het Vervoer, Kantersteen 12 te 1000 Brussel.

 

6.9 Openbaar vervoer.

 

6.9.1 Wie komt in aanmerking ?

Er kan een kaart "begeleider" aangevraagd worden bij de Lijn,

waardoor de houder van deze kaart zich gratis kan laten begeleiden

door een medeburger.

Volgende personen komen in aanmerking : - een ongeschiktheid van + 50 % aan onderste ledematen

- een ongeschiktheid van + 75 % aan bovenste ledematen - een visuele handicap van + 75 % - een mentale handicap van + 75 %

 

6.9.2 Hoe aanvragen ?

De aanvraag wordt gericht aan de N.M.B.S. en wordt vergezeld van

volgende documenten :

- medisch attest waaruit de ongeschiktheid blijkt - identiteit en pasfoto van de aanvrager

NB. Er werd getracht alles eens op een rijtje te zetten en een

overzicht te geven van de diverse vrijstellingen, die natuurlijk

niet allemaal van toepassing zijn op mensen van kleine gestalte.