10 april 2001

Agalev minister Vera Dua toont haar ware gelaat.  Vera Dua verwerpt het beroep dat omwonenden hebben ingesteld tegen de milievergunningsbeslissing van de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie van 24 augustus 2000 inzake de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas.

 

Sluiting van MIWA wellicht nabij?  Vandaag, 10 april, werden voor het hof van beroep te Gent de slotdebatten gehouden in een rechtspleging ingesteld door omwonenden van de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas.  Uitspraak 15 mei !

 

De omwonenden van de MIWA-afvalverbrandingsoven vragen aan de rechter in beroep de sluiting van de

MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas op basis van de talrijke en ernstige gezondheidsproblemen die zich manifesteren in de nabijheid van deze afvaloven Ún op basis van de talrijke milieuovertredingen.  In ondergeschikte orde vragen de omwonenden :

- plaatsing van tijdsregistratie-apparatuur op de by-pass kleppen

- toepassing van de VLAREA-reglementering, met name het weigeren vanaf 1 juli 2000 van het verbranden van ongesorteerd afval.  De stad Sint-Niklaas kent nog steeds geen systeem van gescheiden ophaling van GFT (Groente Fruit en Tuinafval).  Het GFT belandt bij de restfractie en wordt in de oven verbrand. De hoeveelheid restfractie per inwoner in Sint-Niklaas behoort tot de top van de Vlaamse gemeenten.

- het plaatsen van een denox-filter om de stikstofoxiden (NOx) te filteren, wat tot op heden niet gebeurt. 

 

AGALEV minister Vera Dua, verwerpt het beroep dat door omwonenden bij de minister werd ingesteld, ondanks de talrijk gemelde gezondheidsklachten.  De minister heeft deze gezondheidsklachten niet onderzocht en gaat dit ook in de toekomst niet doen.

 

Hoewel de milieuvergunning handelde over de plaatsing van twee steunbranders, heeft de minister het recht om ook de basisvergunning te herevalueren.  Minister Vera Dua weigert van dit recht gebruik te maken. 

 

Minister Vera Dua weigert de bepalingen in de VLAREM-wetgeving over de BBT (Best Beschikbare Technologie) op te leggen aan de MIWA-verbrandingsoven, meer bepaalt de installatie van een denox-filter.  Nochtans zegt MIWA zelf in een rapport dat een denox-filter beantwoord aan de BBT en dat het financieel interessant is de denox-filter zo vlug mogelijk te plaatsen.  Op 28 maart 2000 werd bij MIWA een overschrijding van de NOx-norm vastgesteld.  NOx tast de ademhalingswegen en de longen aan en kan vermoedelijk kanker veroorzaken.

 

De minister weigert de VLAREA-reglementering te laten toepassen.  In Sint-Niklaas wordt nog steeds geen GFT-afzonderlijk opgehaald.  Vanaf 1 juli 2000 mag geen ongesorteerd afval meer aanvaard worden in de Vlaamse verbrandingsovens.  De GFT-fractie van Sint-Niklaas wordt gewoon verbrand in de MIWA-verbrandingsoven.  Minister Vera Dua laat dit gebeuren, en reageert niet op klachten van de omwonenden.

 

Talrijke malen werd in 2000 door de MIWA-afvalverbrandingsoven de bestaande normen overschreden.  Dit blijkt duidelijk uit de door MIWA ter beschikking gestelde documenten.  Toch schrijft de minister in haar besluit : "dat bij navraag bij de afdeling Milieu-inspectie en de dienst Leefmilieu van de stad Sint-Niklaas kan gesteld worden dat er op dit ogenblik geen overschrijdingen van de opgelegde normen meer worden vastgesteld".  Ofwel vertelt de minister onwaarheden ofwel doen de Milieu-inspectie en de dienst Leefmilieu van de stad Sint-Niklaas hun werk niet goed.  In dit laatste geval is ook minister Vera Dua verantwoordelijk.  De minister heeft steeds gesteld dat indien er normoverschrijdingen zijn, de oven toe moet.  We constateren normoverschrijdingen, maar daartegenover ook een duidelijk zichtbaar gedoogbeleid van de minister

 

Verder moeten we vaststellen dat sinds Vera Dua Vlaams milieuminister is, de milieu-inspectie geen PV's meer opstelt bij milieu-overtredingen begaan door de exploitanten van de MIWA-afvalverbrandingsoven.  Bij minister Kelchtermans werden wel diverse milieuovertredingen geverbaliseerd.

 

Nochtans heeft AGALEV, vˇˇr ze deel uitmaakte van deze regering, op 21 april 1999, een motie ingediend bij het Vlaamse Parlement.  In deze motie wordt de Vlaamse regering gevraagd om in toepassing van art. 22 van de Grondwet waarbij het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu wordt gewaarborgd Ún in toepassing van het voorzorgsprincipe, zoals geformaliseerd op de VN-Leefmilieuconferentie van Rio de Janeiro van 1992 en zoals ook ingeschreven in VLAREM, de activiteiten van de MIWA-verbrandingsoven onmiddellijk stop te zetten tot er totale zekerheid is over de mogelijke gezondheidsgevolgen bij de omwonenden door verdere exploitatie.

 

Uit een gezondheidsonderzoek van 1998, uitgevoerd in de omgeving van de MIWA-verbrandingsoven, werden onder meer volgende gezondheidsproblemen vastgesteld : 

 

Bij de groep personen, die van voor 1978 in de Mispelstraat (omgeving van de MIWA-afvalverbrandingsoven) woonden, kwamen er 33 kankerincidenties voor (18 bij mannen en 15 bij vrouwen).  Dit is gemiddeld 1 op 4,4 personen.

29 van de 33 kankerincidenties kwamen de laatste 10 jaar voor.  Bij de 145 bewoners die in de Mispelstraat wonen van voor 1978, is de kans op een kankerincidentie de laatste 3 jaar 4,8 maal hoger dan gemiddeld in Vlaanderen.

 

De overleden vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 59,9 jaar (de gemiddelde leeftijd van vrouwen bij overlijden in Vlaanderen bedraagt 77,7 jaar), de overleden mannen hadden een gemiddelde leeftijd van 64,7 jaar (het gemiddelde in Vlaanderen bedraagt 71,3 jaar voor mannen)

 

Er zijn 9 op 10 jongens tussen 2 en 9 jaar met 1 of meerdere aandoeningen zoals : misdeling embryonale cellen, hyperactiviteit, lichte zwakzinnigheid, verkoudheden, bronchitis, stofallergie, huidallergie, koemelkallergie, niet sluitende maagklep, vernauwing maaguitgang,  ademhalingsstoornissen, diarree,  infecties luchtwegen, astma, motorische stoornissen, poliepen, andere allergieŰn.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be