26 juni 2001

Vandaag, 26 juni 2001, heeft het Hof van Beroep te Gent een 
arrest uitgesproken i.v.m. de eis tot sluiting van de 
MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas, 
ingeleid door omwonenden en ABLLO.

Volgens het Hof van Beroep te Gent moeten de BBT (Best Beschikbare Technieken) zoals voorzien in de milieuwetgeving (Vlarem II) door de bedrijven toegepast worden, ook als het bedrijf aan de bestaande normen voldoet ! 

 
Tot op heden heeft AGALEV minister voor leefmilieu Vera Dua geweigerd sancties op te leggen aan bedrijven die aan de normen voldoen, maar niet de Best Beschikbare Technieken aanwenden.  Minister Vera Dua weigert dus duidelijk de bestaande wetgeving toe te passen. 
 
Door deze uitspraak van het Hof van Beroep kunnen bewonersgroepen en milieuverenigingen via de rechtbank eisen dat bedrijven de BBT aanwenden, ook al voldoen ze aan de milieunormen.
 

De eisende partijen werden door het Hof van Beroep aanvaard.  Ook de zaak werd ontvankelijk verklaard.  Het Hof van Beroep stelt hier onder meer dat :

    - een gezond leefmilieu een collectief belang is

    - dat de gemeente niet optreedt om de gezondheid van zijn inwoners te vrijwaren

    - dat de burgemeester in rechte kan optreden, temeer daar de gemeente Sint-Niklaas de meerderheidsparticipatie

       bezit Ún de voorzitter van MIWA levert.

Het Hof van Beroep verleent dus vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu op basis van de wet van 12 januari 1993 aan de omwonenden en ABLLO.

 

Het Hof van Beroep stelt vast dat in het verleden verontreinigingen zijn geweest met gezondheidsgevolgen.  Ook zijn er inbreuken geweest tegen de milieuwetgeving.  Het Hof van Beroep stelt dat enkel de huidige situatie dient beoordeeld te worden. 

 

Volgens het Hof van Beroep voldoet de MIWA-afvalverbrandingsoven aan de huidige normen.  De inbreuken op het verbranden van niet voldoend gesorteerd restafval werden volgens de rechter niet bewezen (met name het verbranden van GFT-afval).  Daar, volgens de rechter, momenteel geen inbreuken meer aangetoond worden besluit het Hof van Beroep de eis tot sluiting af te wijzen.

 

Betreft de wet op de kennelijke inbreuken, of ernstige dreiging voor inbreuken tegen het leefmilieu.  Het Hof van Beroep vindt dat het voorzorgsprincipe moet toegepast worden.  Ook al voldoet de MIWA-afvalverbrandingsoven aan de huidige normen, toch moeten steeds de BBT (Best Beschikbare Technieken) aangewend worden omdat :

    - men het beginsel van preventief optreden, vooraleer schade aangericht wordt, moet toepassen

    - men steeds het voorzorgsbeginsel moet toepassen

    - de niet toepassing van de BBT (Best Beschikbare Technieken) een ernstige dreiging voor het leefmilieu kan inhouden.

 

In en BBT rapport van MIWA (juli 2000) staat dat :

    - een denoxfilter (stikstoffilter) beantwoordt aan de bepalingen van toepassing van BBT

    - dat deze technologie als "toegepast" kan worden beschouwd

    - dat een stikstoffilter de veiligheidsmarge vergroot tussen emissies en emissienorm

    - het van financieel belang is de investering voor een stikstoffilter zo snel mogelijk te doen

 

Het Hof van Beroep heeft beslist om beide partijen persoonlijk te laten verschijnen in de raadkamer op 4 september 2001 te 14u30.  Op deze zitting wil de rechter het nut en de toepasbaarheidstermijn van een stikstoffilter voor de MIWA-afvalverbrandingsoven nagaan.

 

De eis van MIWA aan de omwonenden tot betaling van 50.000 BEF wegens tergend en roekeloos geding werd door de rechter afgewezen.

 

achtergrond :

 

De sluiting van de MIWA-afvalverbrandingsoven omwille van gezondheidsproblemen kan niet door een rechtbank uitgesproken worden.  Dit komt omdat het "recht op de bescherming van een gezond leefmilieu" enkel in de grondwet ingeschreven is.  De politieke overheid weigert het grondwettelijk "recht op de bescherming van een gezond leefmilieu" om te zetten in concrete wetgeving, zodat ook burgers rechtstreeks dit recht zouden kunnen opeisen.

 

De politieke overheid van de stad Sint-Niklaas wil de afvalverbrandingsoven pas sluiten in 2004-2005.  Tijdstip waarop volgens toekomstige richtlijnen van de Europese Unie de NOx-norm (stikstofnorm) zal verstrengd worden.  Deze nieuwe stikstofnorm komt er omdat de gezondheid van de kinderen niet kan gegarandeerd worden bij de huidige NOx norm.  Daar de afvalverbrandingsoven van Sint-Niklaas reeds jaren met verlies werkt, kan men financieel geen nieuwe investeringen meer aan.  De plaatsing van een stikstoffilter kost ongeveer 150.000.000 BEF.  Stikstof tast de ademhalingswegen aan, is indirect kankerverwekkend en verzuurt de lucht.   

Het verder exploiteren van de afvalverbrandingsoven Sint-Niklaas, in een historisch verontreinigde woonwijk nabij het stadscentrum Ún zonder stikstoffilter is ethisch niet te verantwoorden en zonder meer misdadig

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be