Nieuwkerken, 16 juni 2002
Persmededeling
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid.
 
Maandag 17 juni 2002 wordt de eerste internationale actiedag tegen afvalverbrandingsovens gehouden.  Actiegroepen uit een honderdtal landen nemen hieraan deel, verspreid over de hele wereld.  Naar aanleiding van deze actiedag richt het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid een open brief aan Vlaams AGALEV Minister van Leefmilieu Vera Dua. 

Open Brief aan Vlaams Minister van Leefmilieu Vera Dua

 
Afvalverbrandingsovens zijn reeds jarenlang internationaal omstreden, zo ook in Vlaanderen.  De effecten op de gezondheid van mensen (in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken) als gevolg van de werking van afvalverbrandingsovens, meer bepaald door de uitstoot van uiterst giftige stoffen, zijn internationaal wetenschappelijk vastgesteld en aanvaard
 
Wij zouden dan ook van u, als Vlaams minister van Leefmilieu, de nodige maatregelen verwachten om bestaande afvalverbrandingsovens in Vlaanderen te sluiten n om het moratorium op de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens, ingesteld door uw voorganger minister Kelchtermans, te respecteren.
 
We stellen vast, hoewel het huishoudelijk afvalstoffenplan 1997-2001 voorziet in de afbouw van bestaande afvalverbrandingsovens met 200.000 ton, er tot 2002 nog geen enkele Vlaamse afvalverbrandingsoven door U werd gesloten.  Ook in de nabije toekomst voorziet u deze afbouw niet.  Het voornemen tot afbouw van bestaande afvalverbrandingsovens wordt door u uitgesteld tot na uw regeerperiode (vb. sluiting ISVAG wordt voorzien voor 2007).  
 
We stellen vast dat onder uw ministerschap nieuwe afvalverbrandingsovens worden gebouwd.  Het moratorium lapt u aan uw laars.  Zo werd bij INDAVER (Beveren) in 2001 een nieuwe afvalverbrandingsoven in werking gesteld met een capaciteit van 150.000 ton/jaar n heeft INDAVER (Beveren) eind 2001 een milieuvergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven voor een capaciteit van 466.000 ton/jaar.  Deze ovens worden niet enkel gebouwd voor de verwerking van het Vlaams afval maar tevens voor de verwerking van buitenlands afval.  Vermeldenswaardig hierbij is dat de Vlaamse regering de meerderheidsparticipatie heeft in INDAVER n dat u als minister van leefmilieu de bevoegdheid hebt over INDAVER via de Vlaamse Milieuholding.
 
Door het niet afbouwen van bestaande afvalverbrandingovens n de bouw van nieuwe maakt u als AGALEV minister van leefmilieu bewust kinderen, oude mensen en volwassenen ziek n maakt u zieke mensen nog zieker!  Dit is gewetenloos en misdadig!  Zeker omdat er voor het verwijderen van afval andere technieken bestaan die heel wat milieuvriendelijker zijn, ook voor de verwijdering van restafval dat overblijft na scheiden en vergisten.  Belangenvermenging van de Vlaamse Overheid (hoofdaandeelhouder van INDAVER), van OVAM (tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van INDAVER) en van de Vlaamse Milieu Maatschappij (lid van de Raad van Bestuur van INDAVER) zorgen er voor dat deze milieuvriendelijkere technieken onvoldoende kansen krijgen in Vlaanderen
 
Wij vragen van u, mevrouw de minister, om de gezondheid van uw inwoners te vrijwaren en vragen de onmiddellijke afbouw van de bestaande afvalverbrandingovens n de intrekking van de bouw van de nieuwe INDAVER afvalverbrandingsoven van 466.000 ton/jaar.  
Wij vragen ook om een eind te willen maken aan de bestaande belangenvermenging inzake de Vlaamse afvalverwerking, zodat milieuvriendelijkere afvalverwijderingstechnieken kunnen gebouwd worden.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be