Nieuwkerken, 21 juni 2002

 

AANVRAAG NIETIGVERKLARING 

MILIEUVERGUNNING INDAVER

 

Op 7 april 2002 verleende de Vlaamse Minister van Leefmilieu definitief een milieuvergunning aan INDAVER (Beveren) voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie met een capaciteit van 466.000 ton/jaar.  Deze installatie komt naast de bestaande afvalverbrandingsinrichting die een capaciteit heeft van 350.000 ton/jaar. 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid, in samenwerking met de regionale milieuorganisatie ABLLO, bezorgd vandaag haar verzoekschrift tot nietigverklaring, van de verleende milieuvergunning, aan de Raad van State. 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt ook aan de Raad van State de schorsing van de verleende milieuvergunning.

 

Het staat wetenschappelijk vast dat afvalverbrandingsovens de gezondheid van mens en dier ernstig schaden en het milieu aantasten.  De Vlaamse gezondheidsadministratie heeft dan ook negatief advies uitgebracht voor de bouw van deze afvalverbrandingsoven.  Volgens het advies van de Vlaamse gezondheidsadministratie zullen de gezondheidseffecten ten gevolge van milieuvervuiling ook voor de Antwerpse bevolking verhogen als gevolg van de bouw van deze oven

 

De nieuwe afvalverbrandingsoven wordt ingeplant naast bestaande woonkernen.  Zo ligt Doel slechts op 2 km afstand. 

 

De vergunde afvalverbrandingsoven hoeft volgens de milieuvergunning niet te voldoen aan de best beschikbare technieken.  Zo kan bv. de uitstoot voor NOx nog gereduceerd worden door toepassen van een betere NOx filter (katalytische denox-filter).  Deze katalytische denox-filter is reeds wettelijk verplicht in Nederland en Duitsland bij de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens. 

 

Door belangenvermenging krijgen milieuvriendelijker technieken voor afvalverwijdering (bv. pyrolyse, thermolyse, gassificatie en plasma-technologie) geen kansen in Vlaanderen

    - De Vlaamse Overheid is meerderheidsaandeelhouder van INDAVER

    - De Vlaamse Milieu Maatschappij zetelt in de Raad van Bestuur van INDAVER

    - Bij de indiening van de milieuvergunning was de administrateur generaal van OVAM Frank Parent ook voorzitter van INDAVER

Bij de VITO studie naar Best Beschikbare Technieken voor afvalverwijdering, in opdracht van OVAM, heeft OVAM deze nieuwe en milieuvriendelijker technologieŽn voor afvalverwijdering niet willen opnemen. 

 

Het ontbreekt de Vlaamse regering aan beleid inzake afvalverwerking.  Zo bestaat er voor 2002 geen huishoudelijk afvalstoffenplan.  Het moratorium op de bouw van afvalverbrandingsovens, ingesteld door voormalig minister Kelchtermans - en opgenomen in het regeerakkoord - wordt door AGALEV minister van leefmilieu Vera Dua verbroken.  

 

Op federaal niveau bestaat er geen beleid voor afvalpreventie (federale materie).

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt aan minister van Leefmilieu Vera Dua een ernstig afvalbeleid.  In dit beleid moet de gezondheid van de inwoners gevrijwaard worden.  We vragen ook een eind te willen maken aan de bestaande belangenvermenging inzake de Vlaamse afvalverwerking, zodat milieuvriendelijkere verwijderingstechnieken kunnen gebouwd worden.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid