De restfracties van de door INDAVER nieuw te bouwen Ierse afvalovens gaan in Vlaanderen verwerkt én gestort worden.  Minister van leefmilieu Vera Dua kan dat tegenhouden volgens een arrest van het Europese Hof.  Zij doet dit niet. 

 

 

Het Vlaamse Platform Milieu en Gezondheid beschikt over de geschreven toelating van INDAVER België om dit afval in te voeren én te aanvaarden.

 

 

Het Vlaams afvalbeleid zou gestoeld zijn op het sluiten van de storten en afbouw van afvalverbrandingsovens. 

 

 

De werkelijkheid is anders.

 

 

Indaver (waar de Vlaamse overheid een meerderheidsparticipatie heeft, en onder bevoegdheid van AGALEV minister voor leefmilieu Vera Dua) bouwt nog steeds afvalverbrandingsovens bij (150.000 ton/jaar in 2001 én een nieuw te bouwen vergunde oven met een capaciteit van 466.000 ton/jaar). Allen te Beveren.  Geen enkele coalitie heeft ooit zoveel verbrandingscapaciteit vergund : 611.000 ton/jaar (150.000 ton/jaar voor de derde roosteroven van INDAVER en 466.000 ton/jaar voor de bouw van de nieuwe wervelbedoven op linkeroever-INDAVER).

 

 

Nadat Vlaanderen het hoogste recyclage cijfer behaald heeft in Europa blijft de totale hoeveelheid afval stijgen.  Deze inspanning heeft niet geleid tot het sluiten van bestaande afvalverbrandingsovens.  Alle oude ovens werken nog steeds.

 

 

Het ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 blijft voorzien in afvalverbranding en storten.  Productieprocessen waarbij van in het begin gedacht wordt aan concepten waarbij de producten, na gebruik, terug in het productieproces terecht komen worden in dit afvalplan niet opgelegd noch gestimuleerd.

 

 

De bestaande klasse 1 storten voor gevaarlijk afval  (vb. bij INDAVER te Beveren) dienen niet enkel meer voor het storten van Vlaams afval maar ook voor buitenlands afval dat gemakkelijk per schip kan aangevoerd worden.

 

 

Indaver gaat de verouderde technologie van roosterovens promoten en bouwen in het buitenland vb. Ierland.  Roosterovens die hier in Vlaanderen niet meer mogen gebouwd worden want : techniek is verouderd.  Scheidings- en gistingsinstallaties worden door INDAVER NIET in het buitenland gepromoot.

 

 

Meer nog de restfracties van deze te bouwen Ierse afvalverbrandingsovens (toxisch bodemas, boiler as, gyps; resten van filterinstallaties) gaan in Vlaanderen verwerkt én gestort worden.

 

 

Men bouwt in Vlaanderen een nieuwe afvalverbrandingsoven.  Dit om de restfractie te verbranden van de in aanbouw zijnde scheidings- en gistingsinstallaties.  Deze oven is overbodig.  Deze restfractie kan men ook kwijt aan de cementovens in Wallonië want : energierijk.  Maar in de cementovens in Wallonië wordt onder meer Duits buitenlands afval verwerkt. 

 

 

Er bestaat momenteel geen import verbod voor gevaarlijk afval of voor afval bestemd voor storten of afvalverbrandingsovens.  Door de ligging in het havengebied van linkeroever én door de Europese bedrijfsstructuur van INDAVER wordt veel buitenlands afval aangevoerd en verwerkt.  Onder meer Iers ziekenhuisafval en binnenkort ook het afval van de Ierse afvalverbrandingsovens.

 

 

Minister van leefmilieu Vera Dua kan een importverbod voor buitenlands afval, aangeboden aan storten of afvalverbrandingsovens, opleggen.  Dit ingevolgde een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.  Zij doet dit niet.

 

 

Wordt Vlaanderen en meer specifiek het Antwerps havengebied de vuilbak van Europa?

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
 www.milieugezondheid.be