Sint-Niklaas, 30 oktober 2009

 

Persmededeling vanwege

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

Strafrechtbank

Arrest Hof van Beroep te Gent Xe kamer, 30 okt 2009

MI-WA huisafvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas

 

 

 

Wij vernemen van onze raadsman dat

vandaag het Hof van Beroep te Gent

de volgende exploitanten van de MIWA-afvalverbrandingsoven

principieel schuldig heeft verklaard

aan de wettelijke overtredingen

bij de exploitatie van de MI-WA huisafvalverbrandingsoven

 

 

 

De Cuyper Johan, CD&V,

voormalig voorzitter van MI-WA en voormalig schepen van Milieu te  Sint-Niklaas (nu voorzitter gemeenteraad Sint-Niklaas).

 

Verlaeckt Rudi,

voormalig administratief directeur van MI-WA en voormalig technisch directeur van MI-WA

 

Vermeulen Jacques,

voormalig administratief directeur van MI-WA, voormalig secretaris van het uitvoerend bureau van MI-WA,

voormalig secretaris van het college van commissarissen van MI-WA

 

 

Zij werden veroordeeld tot een principiële schuldigverklaring en tot het betalen van een

morele schadevergoeding van 1000 euro aan elke omwonende

die zich burgerlijke partij heeft gesteld.

 

 

De MI-WA huisvuilafvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas werd door de intercommunale MI-WA uitgebaat van 1977 tot 2002,

en was gevestigd in een woonwijk van de stad Sint-Niklaas.

 

Tijdens de exploitatie van deze afvalverbrandingsoven werden talrijke gezondheidsbedreigende overtredingen begaan en vastgesteld,

dit terwijl de exploitanten steeds beweerden dat zij de afvalverbrandingsoven exploiteerden volgens de

vigerende wetgeving, en dat zij de minst vervuilende afvalverbrandingsoven exploiteerden van België.

 

De gezondheidsgevolgen voor de omwonenden bleven dan ook niet uit. 

 

Uit een gezondheidseffectenrapport van 1998

(http://www.milieugezondheid.be/Rapport_gezondheidsimpact_MIWA_afvalverbrandingsoven.pdf)

en uit een rapport van VITO (Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek, 1998/DIA/R20)

over de impact van de MI-WA afvalverbrandingsoven bleek dat :

 

-       de omgeving zeer zwaar verontreinigd was met dioxinen van de afvalverbrandingsoven

-       35% van de omwonenden hadden gezondheidsproblemen

-       9 op 10 jongens tussen 2 en 9 jaar hadden 1 of meerdere aandoeningen zoals : misdeling

embryonale cellen, hyperactiviteit, lichte zwakzinnigheid, verkoudheden, bronchitis,

stofallergie, huidallergie, koemelkallergie, niet sluitende maagklep, vernauwing maaguitgang,

ademhalingsstoornissen, diarree, infecties luchtwegen, astma, motorische stoornissen, poliepen, andere allergieën

-       na 20 jaar afvalverbranding steeg het voorkomen van kanker bij de omwonenden tot 4,8 maal meer dan gemiddeld in Vlaanderen.

-       De gemiddelde leeftijd bij overlijden bij vrouwen was 17,8 jonger dan gemiddeld in Vlaanderen en bij mannen 6,6 jaar.

 

De omwonenden hebben zich vanaf september 1997 verenigd in de Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas, en geprotesteerd tegen

deze levensbedreigende exploitatie van de afvalverbrandingsoven.

 

   

 

Maar de politici van de stad Sint-Niklaas (meerderheidsaandeelhouder van de intercommunale MI-WA)

hadden hier geen oren naar.  Zij bleven volharden in de exploitatie van de huisafvalverbrandingsoven

in een woonwijk te Sint-Niklaas, hoewel het afval kon verbrand worden in de nieuwe Indaver afvalverbrandingsoven op linker oever,

op zo´n 20 km afstand van de Sint-Niklase afvalverbrandingsoven.

 

Omdat de toenmalige burgemeester van Sint-Niklaas Jef Foubert, ondanks de gezondheidsproblemen

in de nabijheid van de afvalverbrandingsoven, deze niet wou sluiten, hebben de omwonenden

samen met de plaatselijke milieubeweging ABBLO op 18 juni 1999 de intercommunale MI-WA

in kortgeding voor de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde gedagvaard met de vraag de afvalverbrandingsoven te sluiten.

(Dit volgens de wet betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, wet van 12.01.1993).

 

Dit resulteerde uiteindelijk in een bevel de MI-WA afvalverbrandingsoven te sluiten tegen ten laatste

31 december 2002 wegens ernstige dreiging van gezondheidsproblemen van de omwonenden. 

De oven werd eind 2002 inderdaad gesloten.

(Arrest van 20 november 2001 van het Hof van Beroep te Gent, 17e kamer, 2000/AR/1340).

 

Vermeldenswaardig bij deze procedure is dat het Hof van Beroep optrad in plaats van het college van burgemeester en schepenen. 

Art. 271 van de Nieuwe Gemeentewet laat immers één of meer inwoners toe in rechte op te treden,

zo het college van burgemeester en schepenen zulks nalaat. 

Enkele inwoners hebben dus ook daadwerkelijk gevraagd aan het Hof van Beroep te Gent

om op te treden in de plaats van het Sint-Niklase college van burgemeester en schepenen

De uitspraak van het Hof van Beroep moet in deze context gesitueerd worden.

(Voor dit arrest zie : http://www.milieugezondheid.be/Juridisch/MIWA_eindarrest_011120.htm ).

 

Naast deze procedure tot sluiting van de oven werd op 2 maart 1999 door enkele omwonenden van de MI-WA afvalverbrandingsoven

en de plaatselijke milieubeweging ABBLO (bijgestaan door hun raadsman Hans Van Dooren, Hamme) zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak.  

De burgerlijke partijstelling heeft de strafvordering op gang gebracht, en het ook meteen in een gerechtelijke fase doen belanden,

zodat de talrijke overtredingen niet meer zonder gevolg konden worden geklasseerd zoals bij een gewone strafklacht.

 

In een zitting van de raadkamer te Dendermonde (van 18 april 2003 en 23 mei 2003) werden de verantwoordelijken

voor de exploitatie PERSOONLIJK door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De doorverwijzing gold voor alle klachten die door het parket weerhouden werden

naar aanleiding van een waslijst van overtredingen tegen de milieuwetgeving begaan

bij de exploitatie van de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas. 

 

In een vonnis van 15 februari 2006 heeft de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde de beklaagden

vrijgesproken omwille dat de individuele verantwoordelijkheid voor de feiten onvoldoende kon aangetoond worden.

Alle beslissingen van MI-WA werden collectief genomen, en hierdoor kan de individuele schuld niet vastgesteld worden,

en kan er ook geen sprake zijn van een individuele strafrechtelijke veroordeling, aldus rechter R. Segers.

De beslissing van de rechtbank van Eerste Aanleg wordt door in hoofding geciteerd arrest teniet gedaan.

 

Onderstaande, voorheen niet gepubliceerde, foto´s geven enkele gevaren weer

waardoor de gezondheid van de omwonenden bedreigd werd.

Indien je op de foto klikt, verkrijg je de foto in een grotere resolutie.

Foto´s mogen gepubliceerd worden.

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

Fred De Baere

 

tel : 00-34-967431543

GSM: 00-34-699765070

 

Omwille van de milieuvervuiling in Vlaanderen ben ik met mijn gezin drie jaar geleden naar Spanje verhuisd.

 

 

 

Het afvaldepot in brand door zelfontbranding : afval verbrand zonder filtering.

 

Verbrande assen en slakken werden vervoerd in open containers, het toxische fijn stof vloog zomaar in het rond.

 

In de huisvuilafvalverbrandingsoven MI-WA werd ook besmet ziekenhuisafval verbrand, wat totaal onwettig was.

  

 

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be