Voorstelling

"Werkgroep Milieu en Gezondheid

Sint-Niklaas"

 

Inleiding

 

Vlaanderen behoort tot de meest vervuilde regio's in Europa.Het Waasland is hier geen uitzondering op.Het linkeroevergebied, verbrandingsovens, steenbakkerijen, afvalstortplaatsen, verkeer, gebruik van pesticiden, geluidsoverlast, radiofrequente straling, kernenergie Ö u kunt zelf de lijst verder aanvullen.Dit heeft zijn weerslag op planten, dieren en ook op de mens.Dat er een relatie bestaat tussen gezondheidsproblemen en milieu is voor heel wat mensen nieuw.Het ontbreken van een globaal beleid zorgt ervoor dat onze gezondheid, en die van onze kinderen en kleinkinderen, wordt aangetast.Huiveringwekkend is dat heel wat gezondheidsproblemen pas tot uiting komen bij de volgende generaties.

[terug naar overzicht]

 

Streefdoel

 

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas pleit voor een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.Een ontwikkeling die niet langer gezondheidsbedreigend mag zijn.

Is gezondheid niet het eerste wat we elkaar wensen?

 

Spijtig genoeg kunnen, ook wij niet, van vandaag op morgen de wereld veranderen. Al zouden we dit graag willen.Daarom roeien we met de riemen die we hebben, al beseffen we maar al te goed dat er veel meer zou kunnen en moeten gebeuren.

[terug naar overzicht]

 

Ontstaan van de werkgroep

 

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas is ontstaan toen door omwonenden van de MIWA-verbrandingsoven een link gelegd werd tussen de oven en de aldaar voorkomende gezondheidsproblemen.De werkgroep is een bewonersgroep en werkt onafhankelijk.

 [terug naar overzicht]

 

Werking

 

In november 1997 werd een regionaal meldpunt milieu en gezond≠heid opgericht.Voor het eerst in de Wase geschiedenis kunnen mensen met gezond≠heids≠klachten, die vermoedelijk verband houden met het milieu, zich melden.De meldingen worden geregistreerd.Iedereen kan op het meldpunt ook terecht voor informatie over milieu en gezondheid.

Tot op heden werden zo'n 200-tal meldingen geregistreerd.Op deze wijze wordt de werkgroep in kennis gebracht van milieu-gerelateerde gezondheids≠problemen.

 

De Werkgroep heeft tot doel de door haar behandelde onderwerpen grondig te bestuderen.Voor de bestaande problemen worden, indien mogelijk, oplossingen uitgewerkt en voor≠gesteld.Anderen informeren vinden we heel belangrijk.Hiervoor worden de nodige contacten gelegd.Informatie wordt via allerlei kanalen verspreid.Indien nodig voert de werkgroep ook actie om oplossingen te bekomen voor problemen die zich stellen.

Ook het nemen van juridische stappen behoort hiertoe.Slachtoffers van milieudelicten worden ondersteund en begeleid voor zover andere instellingen dit niet doen.

De werkgroep werkt samen met diverse binnenlandse en buitenlandse organisaties.

Op deze wijze hopen we voor iedereen een gezondere leefomgeving te bekomen.

 


Op dit ogenblik is de Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas actief op de

volgende terreinen.

- de globale problematiek van de verbrandingsovens, in het bijzonder de

MIWA-verbrandingsoven.

- het beheer van het regionale meldpuntennetwerk milieu en gezondheid

- het gebruik van schrikkanonnen

- de problematiek van de radio-frequente velden (GSM-masten)

- juridische bijstand

- contactforum "endometriose"

- mutatie

- dioxine in moedermelk en in baby's

 

Onze werkgroep breidt snel uit.Heel wat mensen doen beroep op ons.Velen vertrouwen ons en richten hun laatste hoop op ons.De hoop om de vervuiling, waaraan zijzelf of hun kinderen ziek geworden zijn, een halt toe te roepen.

[terug naar overzicht]

 

Oproep tot medewerking

 

We willen iedereen vragen om, op eender welke wijze, mee te werken aan de verdere uitbouw van de Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas :help ons en

contacteer ons!Door elkaar te helpen, help je mee werken aan een betere toekomst

voor ons allen.

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

E-mail : mail naar Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

website : www.milieugezondheid.be

††

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

†††††††††† 2000 werkgroep verbrandingsoven Sint-Niklaas 

Terug naar boven