C r e m a t o r i a

Donderdag (27 november 2003) wordt het ontwerp van decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging in de parlementaire commissie besproken.  

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid kan niet akkoord gaan dat crematoria verplicht op kerkhoven moeten ingeplant worden, noch met de bepaling dat er slechts twee vormen van lijkbezorging worden toegestaan  :  begraven of cremeren. (Zie persmededeling)

 

Schadelijke effecten van crematoria

 

Crematoria zijn verbrandingsinrichtingen.  Bij ieder verbrandingsproces komen giftige stoffen vrij, onder meer dioxines.

De aard van de te verbranden stoffen kunnen de hoeveelheid gevormde giftige stoffen doen stijgen of dalen.

 

Naast dioxines komen, ook bij moderne crematoria, talrijke andere giftige stoffen de schouw uit.  Niet voor al deze giftige stoffen bestaan er normen.  Bv. voor het uiterst ongezonde fijn stof (PM2,5) bestaan er momenteel geen normen.  Er is wetenschappelijke consensus dat deze giftige stoffen bij mensen gezondheidsschade (onder meer kanker en voortplantingsproblemen) veroorzaken.  Niet voor alle giftige stoffen bestaan er drempelwaarden waaronder deze stoffen geen schade aanrichten.  Zo kan één molecule dioxine voldoende zijn om kanker te introduceren.

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid heeft in 1998 onderzoek gedaan naar de gezondheidsgevolgen van de MIWA-verbrandingsoven : http://www.milieugezondheid.be/Rapport_gezondheidsimpact_MIWA_afvalverbrandingsoven.pdf.

 

Ook Greenpeace International heeft een samenvattende studie gemaakt over de gezondheidsgevolgen van verbrandingsovens (Engelse versie) : INCINERATION AND HUMAN HEALTH State of Knowledge of the Impacts of Waste Incinerators on Human Health from Greenpeace

 

Dat crematoria gezondheidsproblemen veroorzaken werd nog maar eens duidelijk gemaakt door een in mei 2003 in Engeland gepubliceerde studie (zie onderaan). Het risico op een open ruggetje (spina bifida) en andere ruggenmergafwijkingen bleek 17 procent hoger te liggen bij baby's wier moeders hun zwangerschap hadden doorgebracht in de schaduw van een verbrandingsoven of een crematorium. Het aantal hartafwijkingen lag twaalf procent hoger. De kans op doodgeboorte was 4 procent groter en de kans op anencephalie (de afwezigheid van hersenen) 5 procent groter bij baby's waarvan de moeders in de buurt van crematoria leefden. (Zie studie)

 

Hoe groot de gezondheidsschade zal zijn van een nieuw crematorium is moeilijk voorspelbaar.  Maar, met de huidige wetenschappelijke kennis, zou het getuigen van een holocaust-verhaal om de gezondheidseffecten uit te testen in gebieden waar mensen wonen of verblijven.

 

 

Te verbranden stoffen die de giftige uitstoot doen toenemen.

  1. Giftige stoffen die reeds door het lichaam werden opgenomen door blootstelling aan milieuvervuiling via voeding, lucht, water, ...

  2. plutonium pacemakers

  3. tandvullingen die niet werden verwijderd (kunnen amalgaam en kwik bevatten)

  4. siliconen in borstimplantaten (kunnen PVC, methyleenchloride en ander giftige stoffen bevatten). Zie http://www.siliconesurvivors.com

  5. Andere metalen of plastieken implantaten

  6. radioactieve en/of giftige teststoffen die na klinische tests in het lichaam blijven

 

Bestaan er alternatieven

 

Eeuwen lang leefden mens en natuur in perfecte harmonie samen.  Er was geen sprake van giftige stoffen.  Een dode werd begraven en gaf, door de compostwaarde van zijn lichaam, nieuw leven.  Wereldwijd ontstaan nu terug verenigingen die mensen in de natuur op een natuurlijke wijze begraven.  Sommigen planten een boom, op het begraven lichaam, zodat de compost van het lichaam kan dienen als voedsel voor deze boom.  Dit symboliseert dat er door de dood nieuw leven ontstaat.

 

Het verbranden van lijken in crematoria staat in schril contrast met deze eeuwenoude filosofie.  Dood maakt nu via crematoria mensen ziek en kinderen worden met afwijkingen geboren.  Een deel van de menselijke assen blijft in de filterinstallaties van de oven achter, en wordt nadien gestoord op een klasse1 stort.  Een ander deel vliegt via de schouw de lucht in.

 

Een nieuwe milieuvriendelijke techniek om het dode lichaam om te vormen tot stof werd door een Zweedse biologe uitgewerkt.  De techniek staat op punt, maar werd nog niet gecommercialiseerd.  Waarschijnlijk door het lobbywerk van de crematoria-oven verkopers.  De techniek bestaat er in dat het lichaam gestoomd wordt om de poreusheid te bevorderen.  Nadien wordt het lichaam bevroren in vloeibaar stikstof en ontbonden door ultrasone-stralen (geluidsstralen).  Op deze wijze bekomt men een poeder dat ongeveer 33% van het oorspronkelijke gewicht weegt.  Het gehele proces duurt ongeveer twee uur.  Bij dit proces worden geen bijkomende giftige stoffen gebruikt of geproduceerd.  Dit stof kan, zoals ook bij crematies het geval is, in een urne gedaan worden of uitgestrooid worden. 

 

 

Wat doet de Vlaamse Overheid?

 

Hoewel de gezondheidsschade door de werking van crematoria bewezen is, neemt de Vlaamse overheid geen initiatieven om de bouw van crematoria in de toekomst te verbieden. 

 

De crematoria uitbaters hebben spontaan eigen regels afgesproken voor voorschriften voor de kist, kleding en lievelingsvoorwerpen van de overledene.

 

Vanaf 1 januari 2003 moeten de Vlaamse crematoria aan de 0,1 ng TEQ/m3 dioxine uitstootnorm voldoen (de afvalverbrandingsovens moesten reeds vanaf 1 januari 1997 aan deze norm voldoen).  Maar deze crematoria moeten niet voorzien zijn van een continue-bemonsteringssysteem om de dioxine waarden permanent te kunnen meten.  Met andere woorden : men moet enkel deze norm halen bij de verplichte metingen (twee maal per jaar).  Deze metingen gebeuren bij voorafgaande verwittiging en door een firma aangesteld door de crematoria.

 

In Vlaanderen worden de meeste crematoria in intercommunaal verband uitgebaat.  Er bestaat bij onze overheid belangenverstrengeling.  Deze intercommunales verdienen geld aan crematie.  Waarom dan nog initiatieven nemen om alternatieven te promoten!

 

 

Links

 

Science & Spirit : Body and Soil : http://www.science-spirit.org/article_detail.php?article_id=279

 

Over alternatief van de Zweedse Biologe Wiigh-Masak :

http://discovermagazine.com/2001/oct/breakroses/?searchterm=breakroses


Actiegroep tegen crematorium in Kortrijk :
http://www.crematoriumkortrijk.be


Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be