Persmededeling
  
Donderdag as (27 november 2003) wordt het ontwerp van decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging in de parlementaire commissie besproken.  Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid kan niet akkoord gaan dat crematoria verplicht op kerkhoven moeten ingeplant worden, noch met de bepaling dat er slechts twee vormen van lijkbezorging worden toegestaan : begraven of cremeren.
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid betreurt dat in het ONTWERP VAN DECREET op de begraafplaatsen en de lijkbezorging de Vlaamse crematoria verplicht dienen opgericht te worden op kerkhoven.  Kerkhoven liggen dikwijls in een omgeving waar mensen wonen of verblijven.  Op deze wijze wordt de gezondheid van de omwonenden schade toegebracht.  Dat crematoria de gezondheid van de omwonenden schaden staat wetenschappelijk vast.  Crematoria zijn klasse 1 bedrijven (meest vervuilende categorie van bedrijven).  Zij horen dan ook eerder thuis op industrieterreinen voorzien voor klasse1 inrichtingen.
 
In art. 15 worden slechts twee vormen van lijkbezorging toegestaan : begraven of cremeren.  Dit legt een hypotheek op alle andere alternatieve en milieuvriendelijkere ontbindingstechnieken.  Nieuwe technieken zullen pas kunnen toegepast worden als dit decreet gewijzigd wordt. 
 
Naar onze mening zijn dit twee essentiŽle elementen in het decreet die indruisen tegen de grondwet nl. het recht te wonen of verblijven in een gezonde leefomgeving.  We moeten vaststellen voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers de gezondheid niet prioritair is.  

Wij roepen onze volksvertegenwoordigers op om hun bekommernis voor de gezondheid van de Vlamingen te laten blijken door deze twee bepalingen in dit decreet in gunstige zin voor de volksgezondheid te wijzigen

 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be