Sint-Niklaas, 17 december 2002
Persmededeling
Het parket van Dendermonde vraagt de
verwijzing naar de correctionele rechtbank van de
exploitanten en verantwoordelijken van de
MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas
 
De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas eist de onmiddellijke aftreding van MI-WA voorzitter Jo De Cuyper
 
Uit de vordering van het Openbaar Ministerie blijkt dat zij, ter gelegenheid van de regeling van de procedure voor de Raadkamer, de verwijzing zal vorderen van de betichte exploitanten en verantwoordelijken van de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas naar de correctionele rechtbank (strafrechtbank).  Deze vordering tot verwijzing gebeurt voor het merendeel van de ten lasteleggingen vermeld in de initële klacht.  Met andere woorden : de meeste klachten naar aanleiding van een waslijst van overtredingen tegen de milieuwetgeving begaan bij de exploitatie van de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas, werden weerhouden.  Deze oven wordt sinds 1977 geëxploiteerd door de zuivere intercommunale MI-WA, waarvan de stad Sint-Niklaas hoofdaandeelhouder is.  De gemeenten Temse, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis zijn de andere aandeelhouders.
 
Een rechtbank (de raadkamer) moet nu beslissen ofwel of de volgende personen verwezen worden naar de correctionele rechtbank, ofwel een aanvullend onderzoek gelasten ofwel buiten vervolging stellen.  Dit laatste lijkt erg onwaarschijnlijk omdat een vermoeden van strafpleging reeds voldoende is om doorverwezen te worden naar de correctionele rechtbank.
 
Van de volgende personen vraagt het Openbaar Ministerie de PERSOONLIJKE verwijzing naar de correctionele rechtbank :
 
De Cuyper Johan, CD&V, voormalig en huidig voorzitter van MI-WA
Foubert Joseph, CD&V voormalig burgemeester van Sint-Niklaas, voormalig effectief lid van de Raad van Bestuur van MI-WA en huidig voorzitter van de Intercommunale van het Land van Waas
De Meyer Godelieva, CD&V, voormalig ondervoorzitter van MI-WA en voormalig ondervoorzitter van het uitvoerend bureau van MI-WA, momenteel lid van de Raad van Bestuur van MI-WA én schepen te Sint-Gillis Waas
De Coeyere Freija, VLD, voormalig lid van het uitvoerend bureau van MI-WA
De Clercq Julien, CD&V, voormalig lid van het uitvoerend bureau van MI-WA, afgevaardigde van Temse
Verlaeckt Rudi, huidig directeur van MI-WA en voormalig technisch directeur van MI-WA
Vermeulen Jacques, voormalig administratief directeur van MI-WA, voormalig secretaris van het uitvoerend bureau van MI-WA, voormalig secretaris van het college van commissarissen van MI-WA
 
voormalig = tijdens de vorige gemeente legislatuur.
 
Op 2 maart 1999 hebben enkele omwonenden van de MI-WA afvalverbrandingsoven (bijgestaan door hun raadsman Hans Van Dooren, Hamme) zich burgerlijke partij gesteld in deze zaak.  De burgerlijke partijstelling heeft de strafvordering op gang gebracht, en het ook meteen in een gerechtelijke fase doen belanden, zodat het niet meer zonder gevolg kan worden geklasseerd zoals bij een gewone strafklacht.
 
Sinds de VLAREM milieuwetgeving op 1 januari 1997 van kracht werd heeft zowel de politie van Sint-Niklaas als de milieu-inspectie heel wat overtredingen vastgesteld bij de exploitatie van de MI-WA afvalverbrandingsoven.  Ook de werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas, ontstaan eind 1997, heeft heel wat overtredingen vastgesteld en gerapporteerd aan de politie en/of de milieu-inspectie.  Al deze overtredingen werden overgemaakt aan het parket te Dendermonde. 
 
Het gebeurde dikwijls dat de exploitanten van de MI-WA afvalverbrandingsoven hun voeten veegden aan de milieu-wetgeving én aan de opmerkingen van de milieu-inspectie.  Zo moest tot twee maal toe gedreigd worden met sluiting van de afvalverbrandingsoven vooraleer de MI-WA exploitanten zich in regel stelden met de milieuwetgeving. (Eenmaal omdat dat dioxine-norm niet gehaald werd door het ontbreken van een degelijk filterinstallatie en andermaal omdat de steunbranders nog steeds niet geplaatst werden).  Op andere momenten werd de oven geëxploiteerd zonder in het bezit te zijn van de nodige milieuvergunning(en).
 
Ook de toenmalige burgemeester Jef Foubert liet MI-WA begaan en trad niet op, hoewel hij als burgemeester beschikte over de bevoegdheid om op te treden.  Toen bijvoorbeeld in 2001 MI-WA nog steeds een afvalverbrandingsoven exploiteerde die niet beantwoorde aan de best beschikbare technologie (er was nog steeds geen denox-filter geïnstalleerd om de NOx emissies sterk te verminderen) vond het Hof van Beroep te Gent dat de exploitanten onbekwaam zijn om een afvalverbrandingsoven uit te baten.  Het Hof van Beroep te Gent legde dan ook de sluiting van de verbrandingsoven op tegen ten laatste 31 december 2002.  Vermeldenswaardig bij deze procedure is dat het Hof van Beroep optrad in plaats van het college van burgemeester en schepenen.  Art. 271 van de Nieuwe Gemeentewet laat immers één of meer inwoners toe in rechte op te treden, zo het college van burgemeester en schepenen zulks nalaat.  Enkele inwoners hebben dus ook daadwerkelijk gevraagd aan het Hof van Beroep te Gent om op te treden in de plaats van het Sint-Niklase college van burgemeester en schepenen.  De uitspraak van het Hof van Beroep moet in deze context gesitueerd worden.
 
Indien er een veroordeling komt van de correctionele rechtbank gaan de omwonenden schadevergoeding eisen aan de veroordeelden voor de gezondheidsschade veroorzaakt door de MI-WA afvalverbrandingsoven én voor het tekort aan informatie over de risico's waar de omwonenden van MI-WA lange tijd aan blootgesteld geweest zijn.
 
De Werkgroep Milieu en Gezondheid vindt dan ook dat de voorzitter van MI-WA, Jo De Cuyper, onmiddellijk moet aftreden als voorzitter en als bestuurslid van MI-WA.  De gevolgen van een jarenlang nefast afvalverbrandingsbeleid onder 8 jaar voorzitterschap van Jo De Cuyper zijn enorm.  De afvalverbrandingsoven heeft enorme schade toegebracht aan de omwonenden.  We kunnen hier verwijzen naar het gezondheidsonderzoek van 1998.  
 
Wie een nefast beleid voert, en jarenlang de gezondheidsschade bij de omwonenden negeert, moet zijn conclusies trekken.  Jo De Cuyper : uw tijd van gaan is gekomen!
 
Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas