19 april 2002

 

Vlaams AGALEV minister voor leefmilieu Vera Dua

NEGEERT negatief advies van de Vlaamse Gezondheidsadministratie !

De gezondheid van onze kinderen is geen prioriteit meer.

 

In oktober 2000 heeft het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid in samenwerking met de regionale milieuorganisatie ABLLO (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu op de Linkeroever en in het Waasland) bezwaar ingediend, bij de minister van leefmilieu Vera Dua, tegen de verleende milieuvergunning voor de bouw van nieuwe wervelbed-afvalverbrandingsovens voor een capaciteit van 466.000 ton/jaar.  Deze afvalverbrandingsovens zullen worden gebouwd door INDAVER te Beveren (Linkeroever, naast het inmiddels beroemd geworden dorpje Doel) en naast de bestaande afvalverbrandingsovens die een cap. hebben van 350.000 ton/jaar. 

 

Vlaams Agalev minister Vera Dua verwerpt dit bezwaar, ondanks het negatieve advies van de Vlaamse Gezondheidsadministratie voor de bouw van de wervelbed-afvalverbrandingsovens Het is nu duidelijk dat de gezondheid van onze kinderen niet langer primeert voor AGALEV minister Vera Dua. 

 

De objectieve behandeling van dit bezwaar is in deze zaak totaal zoek.  INDAVER is een maatschappij die voor 54,2% in handen van de Vlaamse overheid is én onder beheer van ... jawel : minister Vera Dua.  In deze is minister Vera Dua bouwheer (of moeten we zeggen bouwvrouw) van de nieuwe afvalverbrandingsovens. 

 

Deze nieuwe afvalverbrandingsovens worden gebouwd in weerwil van het door voormalig minister van leefmilieu Kelchtermans ingestelde moratorium voor de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens in Vlaanderen.  Dit moratorium werd ook in de huidige regeringsverklaring overgenomen, en wordt nu juist door AGALEV verbroken.

 

Zowel de Vlaamse openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM als de Vlaamse Milieumaatschappij VMM zetelen in de raad van bestuur van INDAVER.  Hier is duidelijk sprake van belangenverstrengeling.  Het zal je dan ook niet verwonderen dat studies van OVAM aantonen dat de wervelbed-afvalverbrandingsovens op dit moment de best beschikbare technieken zijn.  Er wordt in alle talen gezwegen over de minder milieubelastende technieken voor afvalverbranding (vb pyrolyse-technieken).  Merkwaardig is dat de projecten voor nieuwe afvalverbrandingsovens vlug tot realisatie komen terwijl de bouw van grote scheidings- en vergistingsinstallaties in Vlaanderen al jaren in studiefase verkeren en niet geconcretiseerd worden. 

 

Het is voor ons duidelijk dat de afvalverbrandingslobby nu ook AGALEV ingepalmd heeft.

 

Vlaanderen heeft momenteel duidelijk een overcapaciteit aan afvalverbranding.  Op dit ogenblik heeft INDAVER reeds talrijke buitenlandse afvalcontracten  afgesloten om de nieuwe afvalverbrandingsovens te kunnen voeden (o.a. in Nederland en Ierland).

 

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 voorzag in de afbouw van een jaarlijkse afvalverbrandingscapaciteit van 200.000 ton/jaar.  Tot op heden werd door de minister nog geen capaciteit afgebouwd.  Alle Vlaamse ovens werken nog.  Begin dit jaar bracht INDAVER zelfs een nieuwe oven in werking met een capaciteit van 150.000  ton/jaar. 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid zal samen met de regionale milieuvereniging ABLLO de vernietiging aanvragen van deze milieuvergunning bij de Raad van State.  De gevolgen van afvalverbranding op de gezondheid van de omwonenden staat wetenschappelijk vast.  Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt de toepassing van de grondwet, nl. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.

 

Hieronder een foto van het resultaat van afvalverbranding ... storten!  (stortplaats INDAVER),

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be